مناوبة شهر سبتمبر 2019

  • الأطباء الخاصون في طب النساء والتوليد
  • الأطباء الخاصون في التخدير والانعاش
  • الأطباء الخاصون في طب الأطفال
  • الأطباء العامون
التاريخ من 08:00 الى 18:00 من 16:00 الى 08:00
01 سبتمبر 2019 د.أوقاس د.جزولي
02 سبتمبر 2019د. حطاب
03 سبتمبر 2019
04 سبتمبر 2019 د.جزولي
05 سبتمبر 2019
06 سبتمبر 2019
07 سبتمبر 2019 د.أوقاس
08 سبتمبر 2019 د.حطاب
09 سبتمبر 2019د.عوادة
10 سبتمبر 2019 د.أوقاس
11 سبتمبر 2019 د.بن قرين
12 سبتمبر 2019د.جزولي
13 سبتمبر 2019د.بن قريند.بن قرين
14 سبتمبر 2019 د.عوادة
15 سبتمبر 2019 د.حطاب
16 سبتمبر 2019
17 سبتمبر 2019 د.جزولي
18 سبتمبر 2019 د.بن قرين
19 سبتمبر 2019
20 سبتمبر 2019 د. جزولي
21 سبتمبر 2019 د.حطاب
22 سبتمبر 2019 د.حطاب
23 سبتمبر 2019 د.عوادة
24 سبتمبر 2019 د.صباحي
25 سبتمبر 2019 د. بن قرين
26 سبتمبر 2019
27 سبتمبر 2019 د.صباحي د.حطاب
28 سبتمبر 2019
29 سبتمبر 2019 د.جزولي
30 سبتمبر 2019 د.بن قرين
التاريخ من 08:00 الى 16:00 من 16:00 الى 08:00
01 سبتمبر 2019 د. والي د.حاج ميلود
02 سبتمبر 2019د.عبد الله
03 سبتمبر 2019د. بن قويدر
04 سبتمبر 2019 د. بن قويدر
05 سبتمبر 2019 د. حاج ميلود
06 سبتمبر 2019 د.حاج ميلود د. عيشوبة
07 سبتمبر 2019 د.بن قويدر د.بن قويدر
08 سبتمبر 2019 د.بن نيلة
09 سبتمبر 2019د.اسعدي
10 سبتمبر 2019 د.بلحاج د.عيشوبة
11 سبتمبر 2019 د.تزويار
12 سبتمبر 2019د.بن قويدر
13 سبتمبر 2019د.واليد.بلحاج
14 سبتمبر 2019 د.تزويار د.تزويار
15 سبتمبر 2019 د. د.بن نيلة
16 سبتمبر 2019 د.اسعدي
17 سبتمبر 2019 د.تزويار
18 سبتمبر 2019 د.عيشوبة
19 سبتمبر 2019 د.عبد الله
20 سبتمبر 2019 د.واليد.حاج ميلود
21 سبتمبر 2019 د.بلحاج د.بن نيلة
22 سبتمبر 2019 د. عبد الله
23 سبتمبر 2019 د.اسعدي
24 سبتمبر 2019 د.تزويار
25 سبتمبر 2019 د.حاج ميلود
26 سبتمبر 2019 د.عيشوبة
27 سبتمبر 2019 د.واليد.بلحاج
28 سبتمبر 2019 د.عبد الله د.عبد الله
29 سبتمبر 2019 بن نيلة
30 سبتمبر 2019 د.اسعدي
التاريخ من 08:00 الى 16:00
01 سبتمبر 2019
02 سبتمبر 2019 د.
03 سبتمبر 2019 د.صحراوي
04 سبتمبر 2019 د.مداح
05 سبتمبر 2019 د.خربة
06 سبتمبر 2019
07 سبتمبر 2019
08 سبتمبر 2019
09 سبتمبر 2019 د.خربة
10 سبتمبر 2019 د.صحراوي (24 سا)
11 سبتمبر 2019 د.مداح
12 سبتمبر 2019
13 سبتمبر 2019
14 سبتمبر 2019 د.مداح (من 08.00 سا الى 18.00سا )
15 سبتمبر 2019
16 سبتمبر 2019 د.خربة
17 سبتمبر 2019 د.صحراوي
18 سبتمبر 2019
19 سبتمبر 2019
20 سبتمبر 2019 د.مداح (24 سا)
21 سبتمبر 2019
22 سبتمبر 2019
23 سبتمبر 2019 خربة د.
24 سبتمبر 2019 د.صحراوي
25 سبتمبر 2019 د.مداح
26 سبتمبر 2019
27 سبتمبر 2019 د.صحراوي (من 08.00 سا الى 18.00سا )
28 سبتمبر 2019 د.خربة (24 سا)
29 سبتمبر 2019
30 سبتمبر 2019
د
التاريخ من 08:00 الى 18:00 من 16:00 الى 08:00
01 سبتمبر 2019 د. حجامد.قادوش د. قنيش د. قرباش د.مداوي
02 سبتمبر 2019 مزوغ/ك د. د. مزوغ/ع
03 سبتمبر 2019 د. ريابي ع/د.ع/بوختاش
04 سبتمبر 2019 د.عواد د.عزالة
05 سبتمبر 2019 د.بلعربي بن هني د.
06 سبتمبر 2019 د.بن عربية د.بن خدةد.بن يمينة د. بن زيادي د.بوبياضة
07 سبتمبر 2019 د.بوخديم د.شنوفي د.البركنو د.حجام د.قادوش
08 سبتمبر 2019 د.قنيش د.قرباش
09 سبتمبر 2019 د.مزوغ/ك د.مداوي
10 سبتمبر 2019 د.مزوغ/عد.ريابي د.ع/بوختاش د.عواد د.عزالة
11 سبتمبر 2019 د.بلعربي د.بن هني
12 سبتمبر 2019 د.بن خدة د.بن يمينة
13 سبتمبر 2019د.بن عربيةد.بن زيادي د.بوبياضة د.بوخديم د.شنوفي
14 سبتمبر 2019 د.حجام د.البركنو د.قادوش د.قنيش د.قرباش
15 سبتمبر 2019 د.مداوي د.مزوغ/ك
16 سبتمبر 2019 د.ريابي د.مزوغ/ك
17 سبتمبر 2019 د.عواد د.ع/بوختاش
18 سبتمبر 2019 د.عزالة د.بلعربي
19 سبتمبر 2019 د.بن هني د.بن يمينة
20 سبتمبر 2019 د.بن عربية د.بن زيادي .بوبياضة د.بوخديم د.العثامنية
21 سبتمبر 2019 د.حجام د.حديدي د.البركنو د.قادوش د.كافي
22 سبتمبر 2019 د.قنيش د.قرباش
23 سبتمبر 2019 د.مداوي د.مزوغ/ك
24 سبتمبر 2019 د.مزوغ/ع د.ريابي
25 سبتمبر 2019 د.ع/بوختاش د.عواد
26 سبتمبر 2019 د.عزالة د.بلعربي
27 سبتمبر 2019 د.بن عربية د.بن هنيد.بن يمينة د.بن زيادي .بوبياضة
28 سبتمبر 2019 د.بوخديم د.العثامنية د.البركنو د.حجام د.حديدي
29 سبتمبر 2019 د.قادوش د.كافي
30 سبتمبر 2019 د.قنيش د.قرباش